Rozvoj MAS Bohdanečsko  

Název projektu

"Rozvoj MAS Bohdanečsko"  

Termín realizace projektu

1. 6. 2013 - 31. 5. 2014

Financování projektu

Program rozvoje venkova ČR 2007–2013, opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Celkové výdaje projektu

560 000,00 Kč  

Popis projektu

Projekt podpoří úsilí na dorovnání hendikepu vzniklého formálním založením MAS až v r. 2012. V jeho průběhu dojde ke zpracování veškerých potřebných dokumentů pro ISÚ a vytvoření co nejkvalitnějších podmínek pro splnění certifikačních kritérií MAS. Pořádáním akcí pro veřejnost se zmobilizují místní aktéři a budou osloveni potenciální noví členové v rámci komunitního setkávání s občany.

Cíl projektu

Cílem projektu je realizovat minimálně tyto výstupy:


 
Výstupy projektu  

Výstup č. 1 - Analýza území

V rámci výstupu vznikly podklady pro analytickou část dokumentu Integrované strategie území, později pojmenované jako Komunitně vedená strategie rozvoje území. Byly realizovány tyto konkrétní výstupy:

Výstup č. 2 - Popis organizační strukury místního partnerství

V rámci výstupu byla kompletně zpracována implemetační část - organizační schéma, jednací řády apod:

Výstup č. 3 - Informační akce pro veřejnost

V rámci výstupu byly realizovány dvě informační akce. Tyto dvě informační akce vzešly z realizace tréningové výzvy, kdy žadatelé předložili své žádosti o pořádání informační akce (o výběrovém procesu blíže viz Výstup č. 6).

Informační akce:

Výstup č. 4 - Propagační materiál o činnosti místního partnerství

V rámci výstupu vznikl propagační materiál, který seznamuje širokou veřejnost o tom, co je náplní činnosti MAS.

Výstup č. 5 - Webové stránky

V rámci výstupu byly vytvořeny webové stránky www.mas-bohdanecsko.cz, které si kladou za cíl přiblížit a podat důkladné informace o činnosti spolku a provádět své uživatele po celé období 2014 - 2020.

Výstup č. 6 - Realizace tréningové výzvy

V rámci výstupu se MAS naučila vyhlašovat výzvy a vybrat žadatele na realizaci informační akce pro širokou veřejnost. Tímto úkolem MAS prokazuje, že dokáže obstát v následujícím programovacím období, dokáže vyhlásit výzvu dle pravidel a vybrat žadatele a dokáže zadministrovat celý proces.

V rámci akce byly detailně specifikovány požadavky na akci, byla vypracována bodovací kritéria a byl definován závazný postup pro členy výběrové komise. Komise se sešla dne 30. 10. 2013