Příprava Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020  

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020 (SCLLD MAS Bohdanečsko 2014+) byla zpracována v úzké spolupráci s aktéry v území (občané, zástupci obcí, škol, neziskových organizací i podnikatelských subjektů). 

V průběhu zpracování SCLLD MAS Bohdanečsko 2014+  probíhala průběžná komunikace s komunitou v území těmito formami:


 
Dotazníková šetření  

Strukturované rozhovory s představiteli obcí

Dotazování starostů (příp. místostarostů) obcí území MAS Bohdanečsko proběhlo formou řízených rozhovorů, prostřednictvím online dotazníkového šetření a doplňkovým emailovým dotazováním (cyklostezky, brownfields, kultura na území MAS Bohdanečsko, atp.).  

Dotazníkové šetření občanů

Do každé domácnosti území MAS Bohdanečsko byly doručeny doručeny dva dotazníky.  

Dotazníkové šetření podnikatelských subjektů

Dotazníky byly rozeslány e-mailem soukromým podnikatelským subjektům, které zaměstnávají více jak 5 zaměstnanců, a na které byl k dispozici kontakt. Vzhledem k nemožnosti pokrýt dotazníky všechny vybrané subjekty, byli osloveni starostové obcí s požadavkem, aby distribuovali dotazníky firmám a podnikatelům.  

Dotazníkové šetření neziskových organizací

Dotazníky byly distribuovány starosty jednotlivých obcí do neziskových organizací, tj. do spolků, obecně prospěšných společností či do církevních právnických osob.  
  

Dotazníkové šetření škol (MŠ, ZŠ a SŠ)

Prostřednictvím emailu s odkazem na online dotazník byli osloveni představitelé všech škol území MAS Bohdanečsko.  

Dotazníkové šetření zemědělských podniků

Dotazníkové šetření u zemědělských podniků proběhlo v rámci pracovní skupiny Zemědělství.  


 
Pracovní jednání k tvorbě Strategie MAS

Horizontální pracovní skupina

K projednávání jednotlivých částí Strategie MAS byla vytvořena horizontální pracovní skupina, která měla za úkol vyjádřit se k nastoleným tématům analytické a strategické části Strategie MAS Bohdanečsko, identifikovat problémové oblasti jednotlivých obcí, potažmo celého území MAS Bohdanečsko a jeho směry rozvoje v programovém období 2014–2020.

Jednání horizontální pracovní skupiny předcházel informační seminář, který seznámil veřejnost území MAS Bohdanečsko s procesem zpracování Strategie MAS. Pracovní skupina byla sestavena tak, aby zastoupením jejích členů bylo pokryto (bydlištěm nebo místem působení) celé území MAS Bohdanečsko a rovněž byly zastoupeny všechny zájmové skupiny (členy horizontální pracovní skupiny jsou zástupci obcí, škol, zdravotnických zařízení, zájmových spolků, podnikatelských subjektů a občané se zájmem o rozvoj území).  

Pracovní skupina zemědělství

Jednání pracovní skupiny zemědělství se uskutečnilo celkem 4x v průběhu roku 2015 za účasti zemědělských podniků území MAS Bohdanečsko.

Cílem jednání bylo představit dotační možnosti zemědělských podniků v rámci Programu rozvoje venkova 2014-2020, realizovat dotazníkové šetření a pokračovat v diskuzi týkající se SCLLD MAS Bohdanečsko pro oblast zemědělství (aktivity programového rámce, hodnoty indikátorů atp.).  

Pracovní skupina školství

Jednání pracovní skupiny školství se uskutečnilo dne 9.4.2015 v prostorách Agrodružstva Klas v Křičeni.

Cílem jednání bylo představit dotační možnosti škol v rámci Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání 2014-2020 a Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020 a zpracování Místních akčních plánů pro oblast školství. Dalším nosným tématem jednání pracovní skupiny byly výsledky uskutečněného jednání a diskuze nad problémovými a rozvojovými oblastmi školství. MAS Bohdanečsko představila koncept spolupráce mezi školami a kanceláří MAS v programovém období 2014-2020.  

Pracovní skupina obce

Jednání pracovní skupiny obce území MAS Bohdanečsko se uskutečnilo celkem 4x v průběhu roku 2015 za účasti představitelů obcí území MAS Bohdanečsko.

Setkání této pracovní skupiny volně navazovalo na spolupráci s obcemi v průběhu zpracování SCLLD MAS Bohdanečsko, především pak na setkávání horizontální pracovní skupiny v průběhu roku 2014. Cílem setkání pracovní skupiny obce bylo rozvinout vydefinované problémové oblasti a nalézt možné cesty k jejich řešení. Představitelé obcí společně diskutovali a hledali společná řešení v řadě problémových oblastí a diskutováno bylo i zaměření programových rámců SCLLD MAS Bohdanečsko v návaznosti na vydefinované problémy a potřeby území MAS Bohdanečsko.

.