Akční plán pro OPZ+ MAS Bohdanečsko I.    

Registrační číslo projektu

CZ.03.02.01/00/22_008/0000024  

Název projektu

Akční plán pro OPZ+ MAS Bohdanečsko I.  

Realizátor projektu

MAS Bohdanečsko, z. s.  

Doba realizace projektu

1. 1. 2023 – 31. 12. 2025 – 36 měsíců  

Rozpočet projektu

5 184 480 Kč  

Popis a cíl projektu

Projekt řeší sociální vyloučení nebo ohrožení sociálním vyloučením obyvatel venkovského regionu MAS Bohdanečsko v Pardubickém kraji. Klíčové aktivity projektu směřují do oblasti podpory sociálního začleňování osob do venkovských komunit v rámci podpory komunitní práce, podpory sociální práce a podpory rodin a posilování rodinných vazeb. Projekt bude realizován v přirozeném prostředí těchto osob a bude využívat nástroje s důrazem na jejich aktivní zapojování a participaci.  

Cílem projektu je podpora a řešení problémů osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením, které žijí v prostředí venkova, poblíž větší aglomerace, a mají tak ztížený přístup k podpůrné intervenci v oblasti sociálního začleňování v rámci komunit, sociální práce a posilování rodinných vazeb.

Změnou je region s dostatečnou podporou osob, které potřebují pomoc pro zvládnutí obtížných životních situací. Obyvatelé pocítí jistotu a dostatek informací o způsobech pomoci pro sebe nebo své blízké. V regionu bude síť sociálních a souvisejících služeb s volnou kapacitou k dispozici pro nové zájemce, bude fungovat efektivní komunikace mezi všemi aktéry, např. místní samosprávou, NNO jako poskytovateli sociálních služeb a dalšími organizacemi ku prospěchu ohrožených osob. Sociální pracovníci měst budou mít partnera v řešení sociální situace obyvatel. V regionu bude činný odborný pracovník, na kterého se obracejí zájemci o sociální pomoc, on je propojuje s vhodnou sociální službou. V regionu bude existující podpora komunit pro mezigenerační spolupráci a prevenci společensky nežádoucích jevu. Obyvatelé budou mít větší pocit jistoty rovných příležitostí a nediskriminačního prostředí.

Projekt doplní účinnou formou poskytované sociální služby v regionu. Činnosti projektu ale nejsou náhradou sociálních služeb, nýbrž jejich nadstavbou směřující k efektivnosti poskytování podpory sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením.  

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Operačního programu Zaměstnanost plus.  

 

.