Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014–2020


Přílohy

Změny


Na území MAS Bohdanečsko byl zpracován ucelený strategický rozvojový dokument celého území MAS Bohdanečsko - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bohdanečsko 2014-2020. (SCLLD MAS Bohdanečsko). Tato strategie byla schválena Valnou hromadou dne 12. 1. 2016 a dne 22. 12. 2016 splnila podmínky věcného hodnocení řídících orgánů.

Zpracování SCLLD MAS Bohdanečsko probíhalo v úzké spolupráci s aktéry v území (občané, zástupci obcí, škol, neziskových organizací i podnikatelských subjektů). Zároveň se v té době průběžně komunikovalo  s komunitou v území prostřednictvím dotazníkových šetření, pracovních skupin, osobních schůzek, sběru typových projektů, veřejných projednávání atd. Více o komunitním projednávání ZDE.

Motto SCLLD MAS Bohdanečsko zní: "Společně síťujeme Bohdanečsko". Místní akční skupina si dává za cíl vytváření mnoharozměrné (rybářské) sítě spolupracujících subjektů - obcí, spolků, podnikatelů, zemědělců, škol a všech lidí a subjektů, které pojí společný zájem na smysluplném rozvoji území Bohdanečska. K postupnému naplňování tohoto cíle by měla přispět zpracovaná SCLLD MAS Bohdanečsko .

 
Děkujeme všem, kteří přispěli k tvorbě dokumentu!